What bat spp ? Khao Yai, Thailand+

What bat spp ? Khao Yai, Thailand